Fundacja

In 2015, the artists of Teatr Trans-Atlantyk founded the Foundation: Fundacja Teatru Trans Atlantyk. The following is information about the foundation and our legal statute.

FUNDACJA TEATRU TRANS-ATLANTYK

REGON: 360710004, NIP: 5223022662

Adres: ul. GEN. TADEUSZA PEŁCZYNSKIEGO, nr 28A, lok. 92, miejsc. WARSZAWA, kod 01-471, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Founder/Vice President: Marta Krol Gajko – President: Grzegorsz Sierzputowski – Vice President Paul Bargetto

Fundacja Teatru Trans-Atlantyk

 STATUT

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Teatru Trans-Atlantyk, zwana dalej „Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Martę Agatę Król-Gajko, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Katarzynę Towarek w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, w dniu 24 listopada 2014 roku, za Rep. A nr 7929/2014.
 • 2.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 • 3.
 1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
 • 4.
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie a także przystępować do spółek i innych fundacji.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągania zysku. Osiągany dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 • 5.
 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem jej nazwy w wybranych językach obcych.
 2. Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 • 6.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

 • 7.

Celem Fundacji jest:

 • wspieranie i integracja artystów związanych z teatrem i kulturą: reżyserów, aktorów, dramaturgów, scenopisarzy, scenografów, muzyków, fotografików, artystów wideo, filmowców;
 • poszukiwanie nowych form dramatycznych;
 • nawiązanie współpracy z niezależnymi ośrodkami i organizacjami na terenie Polski, poprzez tworzenie nowatorskich projektów teatralnych i artystycznych;
 • wspieranie wymiany kulturowej między twórcami związanymi z teatrem, kulturą i sztuką polską, a takimi twórcami z państw Europy i świata;
 • działanie na rzecz integracji teatrów, grup teatralnych i organizacji artystycznych, które funkcjonują w państwach Europy i świata;
 • działanie na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego;
 • promocja teatru, sztuki oraz kultury w kraju i zagranicą;
 • upowszechnianie kultury, sztuki i teatru wśród społeczeństwa w kraju i zagranicą;
 • wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją teatru, kultury i sztuki;
 • działalność edukacyjna, która będzie miała za zadanie przybliżyć teatr i jego potencjał w dzisiejszym świecie;
 • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży (również niepełnosprawnych) w rozwoju artystycznym i kulturalnym poprzez teatr.
 • 8.

Cele statutowe realizowane są poprzez:

 • współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi teatrami, agencjami dramatu, ośrodkami kultury, szkołami teatralnymi i baletowymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, a także organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
 • niedochodowa działalność propagatorską w zakresie teatrów dramatycznych i teatrów tańca oraz prowadzenie warsztatów teatralnych dla dorosłych i młodzieży;
 • popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocji i reklamy działań związanych z celami Fundacji;
 • stworzenie grupy teatralnej, która będzie poszukiwała nowych dróg rozwoju w dziedzinie sztuki teatru;
 • badania w dziedzinie materii teatralnej poprzez twórcze działania artystów;
 • stworzenia centrum kultury integrującego różnorodne formy sztuki, zajmującego się produkcją dzieł artystycznych: teatralnych, filmowych, muzycznych, plastycznych;
 • niedochodowa działalność związana z organizowaniem biennale, spotkań, wystaw, imprez i konkursów w kraju i zagranicą;
 • realizowanie projektów kulturalnych mających na celu łączenie twórczości artystycznej
  z różnorodnymi formami edukacji poprzez sztukę;
 • wspieranie realizacji projektów artystycznych;
 • niedochodowe prowadzenie portalu internetowego w zakresie objętym celami Fundacji;
 • 9.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji, oraz może przyjmować zlecenia organizacji rządowych i pozarządowych zgodnie z jej statutowymi celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00- (dwa tysiące) złotych wniesiony przez Fundatora, z czego kwota 1.000,00- (jeden tysiąc) złotych jest przeznaczony na działalność gospodarczą.

 • 11.
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 • Darowizn, spadków, zapisów,
 • Subwencji osób prawnych,
 • Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 • Zysków z nieruchomości stanowiących majątek Fundacji,
 • Działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:
 • Produkcja odzieży – PKD 14
 • Produkcja obuwia – PKD 15.20.Z
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.2
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach – PKD 47.8
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56
 • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z
 • Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z
 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – PKD 79
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – PKD 90.01.Z
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93
  1. Działalność wymagającą uzyskania zezwoleń lub koncesji Fundacja podejmie po ich uzyskaniu.
 • 12.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

 • 13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest wiadome, że długi spadkowe nie przewyższają aktywów.

 • 14.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

ORGANY FUNDACJI

 • 15.
 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W przypadku równej ilości decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • 16.
 1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do czterech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów.
 1. Pierwszy skład Zarządu w całości powołuje Fundator wskazując Prezesa i Wiceprezesów.
 2. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.
 3. Członków Zarządu następnych kadencji powołuje Prezes ustępującego Zarządu;
 4. Członków Zarządu odwołuje Prezes Zarządu; odwołania Prezesa Zarządu dokonują pozostali członkowie Zarządu jednomyślną uchwałą.
 5. Członkowie Zarządu kolejnych kadencji wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu.
 6. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
 8. W przypadku rezygnacji, śmierci albo odwołania Prezesa Zarządu, nowego Prezesa Zarządu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.
 9. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
 10. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 11. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
 12. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
 13. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 14. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
 15. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu a w wypadku rezygnacji Prezesa Zarządu na ręce Wiceprezesa.
 • 17.
 1. Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
 2. Prezes Zarządu ma prawo udzielania pełnomocnictw.
 • 18.
 1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
 3. Do zwołania Posiedzenia Zarządu uprawniony jest każdy z członków Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Decyzje Zarządu mają formę uchwał podejmowanych zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu.
 6. W przypadku funkcjonowania Zarządu trzyosobowego lub czteroosobowego w posiedzeniu Zarządu powinno uczestniczyć odpowiednio co najmniej dwóch lub trzech członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
 7. W nagłych przypadkach dopuszcza się wyznaczenie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu. W takim posiedzeniu uczestniczyć muszą wszyscy członkowie Zarządu.
 • 19.

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 4. Ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
 5. Opracowywanie programów działania Fundacji,
 6. Realizacja programów działania Fundacji,
 7. Przygotowanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji,
 8. Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 9. Uchwalanie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

ZMIANA STATUTU FUNDACJI, LIKWIDACJA FUNDACJI

 • 20.
 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością głosów oddanych przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.
 • 21.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
 4. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji.
 • 22.
 1. Fundacja składa corocznie do dnia 31 marca właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.
 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 roku.

Marta Agata Król-Gajko

Fundator